Uprawnienia geodezyjne

Uprawnienia geodezyjne

Uprawnienia geodezyjne to nic innego jak uprawnienia zawodowe pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Szczegółowa definicja uprawnień geodety, opierająca się na samodzielnym wykonywaniu funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii określona została w ustawie z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Geodeta uprawniony może między innymi kierować pracami czy wykonywać czynności rzeczoznawcy z prac geodezyjnych i kartograficznych podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Więcej na temat samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii znaleźć można w rozdziale 8, art. 42 wskazanej ustawy. Należy dodatkowo zaznaczyć, że uprawnienia zgodnie z obowiązującym prawem geodezyjnym podzielone zostały na 7 zakresów. Uprawnienia 1 to pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; 2 to rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; 3 to geodezyjne pomiary podstawowe, 4- geodezyjna obsługa inwestycji, 5- geodezyjne urządzanie terenów leśnych i rolnych, 6- redakcja map, 7- fotogrametria i teledetekcja.

 Reklama: http://geograf-geodezja.pl

Uprawnienia w geodezji i kartografii nadawane są przez Głównego Geodetę Kraju na wniosek osoby zainteresowanej. Przed sierpniem 2013 roku wszystkie uprawnienia zdobywane były w podobnej procedurze. Dopiero deregulacja zawodu geodety zwolniła w przypadku uprawnień zakresu 3, 6 oraz 7 ze zdawania egzaminu państwowego. Jednocześnie nałożyła jednak obowiązek wpisu do rejestru dokonywanego na podstawie tytułu zawodowego w zakresie uprawnień. Dodatkowo zdobycie uprawnień wymaga posiadania wykształcenia technicznego średniego lub wyższego z zakresu geodezji i kartografii oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Geodetą uprawnionym w żadnym zakresie nie może zostać również osoba, która była karana za określony w ustawie katalog przestępstw. Zdobycie uprawnień zawodowych możliwe jest wyłącznie po odbyciu praktyki. Długość jej trwania zależna jest od poziomu wykształcenia oraz zakresu uprawnień. Uprawnienia, które ujęte zostały w ustawie deregulacyjnej są wymagają odbycia krótszej praktyki niż ma to miejsce w przypadku pozostałych zakresów.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments