Jak zostałem tłumaczem języka francuskiego

Jak zostałem tłumaczem języka francuskiego

By ubiegać się o wpis na listę tłumaczy przysięgłych języka francuskiego w Polsce, należy spełniać kilka kryteriów. Przede wszystkim należy posiadać wykształcenie wyższe uzyskane w Polsce bądź za granicą, uznane na terytorium kraju, posiadać obywatelstwo polskie bądź kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i znać język polski. Poza tym nie można być karanym za przestępstwo umyślne i skarbowe. Kandydat na tłumacza musi również posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i zdać państwowy egzamin na tłumacza przysięgłego po którym składa odpowiednie ślubowanie i może ubiegać się o wpis na listę tłumaczy przysięgłych języka francuskiego prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Egzamin

Jako tłumacz francuskiego świetnie znałem język francuski. Mimo to decyzja o przystąpieniu do egzaminu państwowego była trudna, a sam egzamin bardzo stresujący. Dlaczego? Bo bezproblemowa komunikacja w tym języku w życiu codziennym jest niewystarczająca. Pozytywne zdanie egzaminu państwowego wymaga posiadania wiedzy z dziedzin specjalistycznych, a sam egzamin jest kilkuetapowy.
Pierwsza część egzaminu jest pisemna i wymaga przetłumaczenia czterech tekstów specjalistycznych, w tym tekstu prawniczego. 2 teksty tłumaczy się na język francuski i 2 z francuskiego na polski. Pozytywne zdanie tej części umożliwia przejście do kolejnego etapu egzaminu. Żeby zaliczyć część pisemną, należy uzyskać minimum 150 na 200 możliwych punktów. Kolejny etap to część ustna wymagająca przetłumaczenia z i na francuski 2 tekstów czytanych przez osobę z komisji. Ta część jest najbardziej stresująca, ponieważ wymaga szybkiego myślenia, nie dysponuje się słownikiem, a wystąpienia publiczne i egzaminy ustne mają to do siebie, że stresują dużo bardziej.

Tłumacz jako osoba zaufania publicznego

Tłumacz przysięgły wpisany na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości zyskuje status osoby zaufania publicznego. Oznacza to, że dokonane przez niego tłumaczenia opatrzone stosownymi pieczęciami zyskują moc dokumentu. Nadto podlegają odpowiedzialności zawodowej i prawnej za wykonane tłumaczenia i objęci są tajemnicą zawodową. Tak jak notariusz, tłumacz jest zobligowany do prowadzenia repetytorium w którym odnotowuje wszystkie czynności związane z wykonywanymi tłumaczeniami. Zatem jest to zawód zarówno trudny jak i pasjonujący.

 

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments